listopad 18 nie 2018

Turniej GRAND PRIX KCYNI 2018/2019 W TENISIE STOŁOWYM- Turniej II

zakończony
Kategorie
  1. 10:00 - wiekowa (junior)
  2. 10:00 - wiekowa (juniorka)
  3. 10:00 - wiekowa (senior)
  4. 10:00 - wiekowa (seniorka)
Plakat turnieju GRAND PRIX KCYNI 2018/2019 W TENISIE STOŁOWYM- Turniej II

REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW GRAND PRIX KCYNI 2018/2019 W TENISIE STOŁOWYM.

1. CEL TURNIEJU:
• Popularyzacja tenisa stołowego. 
• Upowszechnianie aktywnego stylu życia. 
• Integracja wszystkich grup społecznych z różnych środowisk i regionów kraju. 
• Aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu.
• Promocja Gminy Kcynia. 

2. ORGANIZATOR:
Burmistrz Kcyni. Urząd Miejski w Kcyni. 

3. MIEJSCE i TERMIN: 
Cykl Grand Prix Kcyni 2018/2019 składa się z ośmiu turniejów rozgrywanych w dni weekendowe. Miejscem rozgrywek jest Hala Sportowa Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni  ul. Wyrzyska 12, 89-240 Kcynia. 
Grand Prix Kcyni 2018/2019 w Tenisie Stołowym – cykl ośmiu turniejów.

Turniej:
       I   -         28.10.2018 r.       -   od godz. 9:00 – 9: 945 zapisy; od godz. 10:00 rozpoczęcie gry
     II     -         18.11.2018 r.
     III     -         02.12.2018 r.
     IV     -         06.01.2019 r.
     V     -         10.02.2019 r.
     VI     -     03.03.2019 r.
   VII   -         07.04.2019 r. 
   VIII    -         05.05.2019 r.

Zapisy do zawodów kończymy 15 minut przed terminem ich rozpoczęcia. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów, jednak informacja o tym ukaże się na stronie internetowej w jak najszybszym terminie.

4. UCZESTNICTWO: 
W zawodach mogą brać udział osoby: 
- niezrzeszone w Polskim Związku Tenisa Stołowego, 
- zrzeszone w PZTS. 

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest uiszczenie opłaty wpisowego w wysokości 15 zł. 
Zawodnicy z Gminy Kcynia są zwolnieni z wpisowego.

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA: 
Cykl Grand Prix składa się z ośmiu turniejów rozgrywanych w kategorii junior-juniorka do 18 lat (rocznikowo) i kategorii senior-seniorka powyżej 18 lat (rocznikowo). Zawody rozgrywane będą w systemie tzw. „rosyjskim”. Spotkania rozgrywane są do 3 setów wygranych. Zawodnik ma prawo do 5 min. przerwy między meczami. O rozstawieniu do turnieju decyduje losowanie.

Za udział w każdym turnieju zawodnicy otrzymują punkty do klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix Kcyni 2018/2019 wg schematu: 1 – 100 pkt., 2 – 90, 3 – 80, 4 – 75, 5 – 72, 6 – 70, 5-6 – 70, 7-8 – 65, 9-12 – 55, 13-16 –45 , 17-24 – 35 punktów. 

Klasyfikacja końcowa będzie sumą rezultatów poszczególnych zawodników z ich pięciu najlepszych występów (3 najsłabsze występy będą odliczone). Brak uczestnictwa w turnieju liczony jest jako zero punktów. 
Jeśli dwóch lub więcej zawodników uzyska w końcowym bilansie tę samą liczbę punktów, o kolejności decyduje ilość wygranych turniejów. Przy równej ilości wygranych turniejów – większa ilość 2 miejsc w turniejach. W wypadku równego bilansu powyższych - ilość trzecich miejsc itd. 

6. NAGRODY: 
Nagroda Głowna - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) i puchar Burmistrza Kcyni za zajecie I miejsca w klasyfikacji generalnej kategorii Junior-Juniorka do 18 lat (rocznikowo). 
Nagroda Głowna - 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) i puchar Burmistrza Kcyni za zajęcie I miejsca w klasyfikacji generalnej kategorii Senior- Seniorka powyżej 18 lat (rocznikowo). 
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca II- III w klasyfikacji generalnej cyklu zawodów nagrodzeni zostaną pucharami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca IV w klasyfikacji generalnej cyklu zawodów zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.  Przewidziane są nagrody dla najmłodszego zawodnika kat. Junior i najstarszego zawodnika kat. senior.
Organizator dopuszcza w zależności od okoliczności i wyników dodatkową klasyfikację pucharową dla zawodników niezrzeszonych mieszkańców Gminy Kcynia.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
• Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody, kontuzje lub wypadki losowe poniesione przez uczestników. 
• Ubezpieczenie, badania lekarskie, dojazd spoczywa na uczestnikach turnieju. 
• Szatnie traktujemy jako przebieralnie. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
• Za rażące naruszenia niniejszego regulaminu lub niesportowe zachowanie organizator może zdyskwalifikować zawodnika z całego cyklu GP. 
• Wyniki zawodów oraz zdjęcia będą publikowane na stronie www.kcynia.pl, prasie lokalnej, radiu Nakło oraz portalu www.kcynia24.pl . 
• Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.

Miejsce bitwy