Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dostępnych w internetowych portalach 6cali.pl, betoniaki.pl, stolicatenisa.pl, każdy z wyżej wymienionych zwany dalej "Portalem".

2.  Właścicielem i administratorem portalu jest Kodujemy.net Krystian Spilaszek wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer NIP 8371659720, REGON 380149816, z siedzibą w Warszawie (01-248) przy ul. Jana Kazimierza 60 (dalej zwany "Wydawcą" lub „Operatorem”)

3. Regulamin określa w szczególności:

a) zasady publikowania w Portalu turniejów

b) zasady wysyłania zapytań o turnieje przez osoby fizyczne korzystających z Portalu

c) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

4. W niniejszym Regulaminie, następujące pojęcia mają znaczenie wyjaśnione poniżej:

turniej - oznacza publikację w Portalu informacji o  turnieju związanym z tenisem stołowym

Użytkownik - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Portalu w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

Ogłoszeniodawca - oznacza ogłoszeniodawcę który dodaje oferty w portalu

5. Treść zamieszczanych w Portalu turniejów, w szczególności ich opisów, nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce. W opisach ofert nie mogą się znaleźć treści reklamowe, m.in. reklamy firm, produktów, stron www lub innych serwisów internetowych. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego zakazu Operatorowi
przysługuje prawo odmowy publikacji ogłoszenia lub jego usunięcia.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść lub aktualność publikowanych informacji. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Ogłoszeniodawcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych (w tym, danych kontaktowych Ogłoszeniodawcy). Za treść publikowanych ofert oraz skutki podania informacji niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych, odpowiada wyłącznie Ogłoszeniodawca.

7. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści ofert publikowanych w Portalu, a także do umieszczania w obrębie treści oferty (bez ingerencji w jej treść) reklamy lub linka do strony partnera serwisu, która ze względu na swoją zawartość może być interesująca dla odbiorcy oferty.

 8. Ogłoszeniodawcy przyjmują do wiadomości oraz wyrażają zgodę, że publikacja oferty na Portalu jest równoznaczna z upublicznieniem danych kontaktowych Ogłoszeniodawcy podanych w ogłoszeniu, oraz wyrażają zgodę na prowadzenie przez Operatora wszelkich działań reklamowych mających za przedmiot publikowaną ofertę lub oferty, przy pomocy wszystkich dostępnych środków przekazu (mediów).

 9. Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd Użytkowników Portalu,  są zakazane. Prowadzenie tego typu działań uprawnia Operatora do odmowy publikacji ofert naruszających Regulamin, a w szczególnych sytuacjach również do rozwiązania umowy publikacji w trybie natychmiastowym.

10. Portal służy do pozyskiwania informacji na temat ofert związanych z tenisem stołowym: turniejów, zawodników, turniejów, miejsc do grania i innych.

11. Korzystanie z ogólnodostępnych danych publikowanych na stronach Serwisu jest bezpłatne. 

II. Zasady publikacji turniejów

1. Na stronach Portalu znajdują się formularz umożliwiający dodanie turnieju.

2. Publikacja turnieju na stronach Portalu przez Ogłoszeniodawcę wymaga prawidłowego wypełnienia pól w formularzu "dodaj turniej" .

3. Publikacja turnieju jest darmowa.

4. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia pól formularza "dodaj turniej" Operatorowi przysługuje prawo odmowy publikacji oferty lub jej usunięcia.

5. Dodane turnieje mogą być publikowane na portalach partnerskich.

III. Postanowienia końcowe

1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeżeli i w zakresie w jakim, jest to uzasadnione zmianami o charakterze prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności przez Wydawcę, a także zmianami w strukturze lub w treści Portalu, lub zmianami oferty Wydawcy. O treści proponowanych zmian Użytkownicy zostaną poinformowani przez ich zamieszczenie na stronie https://6cali.pl/regulamin przez okres co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie proponowanej zmiany. 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.