marzec 16 sob 2019

Turniej Otwarte Mistrzostwa Miasta Żywca w Tenisie Stołowym

zakończony
Kategorie
  1. 9:00 - żak (skrzat i żak) - 10 zł
  2. 9:00 - młodzik - 10 zł
  3. 9:00 - wiekowa (kadet) - 10 zł
  4. 9:00 - wiekowa (junior) - 10 zł
  5. 11:00 - open (od 19 lat) - 20 zł
  6. 11:00 - amator (od 55 lat) - 20 zł
  7. 11:00 - open (niepełnosprawni) - 20 zł
  8. 9:00 - żak (żaczki) - 10 zł
  9. 9:00 - młodzik (młodziczki) - 10 zł
  10. 9:00 - wiekowa (kadetki) - 10 zł
Plakat turnieju Otwarte Mistrzostwa Miasta Żywca w Tenisie Stołowym

I. ORGANIZATOR Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. Zielona 7, tel/fax 794-400-820 www.mosir-zywiec.pl, e-mail: imprezy@mosir-zywiec.pl

II. CEL

 Upowszechnianie gry w tenisa stołowego

 Realizacja kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych MOSiR w Żywcu

 Integracja środowiska amatorów tenisa stołowego

 Stworzenie możliwości do aktywnego wypoczynku oraz współzawodnictwa sportowego

III. TERMIN I MIEJSCE

Turniej zostanie rozegrany 16.03.2018 w Hali Sportowej MOSiR w Żywcu przy ul. Zielonej 7. PROG

IV. UCZESTNICTWO W zawodach mogą brać udział dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

Warunkiem dopuszczenia do startu jest: 

Wypełnienie przez zawodnika lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku zawodnika niepełnoletniego odpowiedniego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na www.mosirzywiec.pl , w którym zawodnik lub rodzic/opiekun prawny oświadcza, że: zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się do jego przestrzegania, znajduje się w dobrym stanie zdrowia, startuje na własna odpowiedzialność, zgadza się na przetwarzania danych zgodnie z ustawą oraz wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 

Wypełnienie oświadczenia w dniu zawodów przez zawodnika lub rodzica/opiekuna prawnego zawodnika niepełnoletniego, iż z chwilą złożenia własnoręcznego podpisu zawodnik nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie sportowej

Każdy zawodnik oraz zawodnik z rodzicem/opiekunem prawnym mają obowiązek stawienia się w biurze zawodów celem weryfikacji zgłoszeń i podpisania stosownego oświadczenia w dniu 16.03.2019 r.  Posiadanie własnego sprzętu do gry; zmienne obuwie, strój sportowy 

Opłacenie wpisowego w dniu zawodów: dzieci i młodzież ucząca się – 10 zł, dorośli – 20 zł 

Dokonanie terminowego zgłoszenia do zawodów poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mosir-zywiec.pl do dnia 13.03.2019 r. lub na drukach organizatora w dzień zawodów w biurze zawodów znajdującym się na Hali Sportowej MOSiR. 

Przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość

V. KLASYFIKACJA I NAGRODY 

Grupa I Skrzat i żak do 11 lat 2008 i młodsi

Grupa II Młodzik 12 i 13 lat 2007 - 2006

Grupa III Kadet 14 i 15 lat 2005-2004

Grupa IV Junior 16 i 18 2003 – 2001

Grupa V Senior od 19 lat - open 2000 i starsi (do III ligi)

Grupa VI Amator od 55 lat 1964 i starsi Grupa

VII Niepełnosprawni open Bez ograniczeń wiekowych

Zwycięzcy Mistrzostw w poszczególnych kategoriach otrzymują Za zdobycie I miejsca – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa Za zdobycie II i III miejsca – dyplom, nagroda rzeczowa 1. Jeżeli w danej grupie wiekowej wystartuje co najmniej pięciu zawodników i pięć zawodniczek prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja dla dziewcząt/kobiet oraz chłopców/mężczyzn 2. W przypadku niskiej frekwencji organizator zastrzega sobie prawo łączenia grup 3. O przynależności zawodniczki/zawodnika do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia

VI. PRZEPROWADZENIE TURNIEJU 1. Turniej rozegrany zostanie systemem pucharowym, do dwóch przegranych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek ze względu na liczbę zawodników 3. Pary do gry kojarzone będą poprzez losowanie 4. Prowadzone będą tylko gry singlowe 5. Zawodnik ma prawo gry tylko w jednej z powyższych kategorii VII. ZGŁOSZENIA Zgłoszenia do zawodów:  Poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mosir-zywiec.pl do dnia 13.03.2019 r.  W dniu rozgrywek biuro zawodów – Hala Sportowa MOSiR-u w Żywcu, ul. Zielona 7, czynne od. godziny 8:00

VIII. UWAGI KOŃCOWE 1. Zawodnicy, trenerzy, kibice zobowiązani są do posiadania obuwia zmiennego (halowego, z białą podeszwą) 2. Dopuszcza się grę zawodnika tylko w jednej grupie wiekowej 3. Amator to zawodnik, który gra do ligi okręgowej 4. Dekoracja zwycięzców odbędzie się do 30 minut po rozegraniu ostatniego meczu 5. Odbiór nagród możliwy jest tylko podczas dekoracji zwycięzców 6. Zmian w regulaminie może dokonać tylko Organizator 7. Organizator pokrywa koszty organizacyjne 8. Wszelkie koszty związane z udziałem w zawodach: wpisowe, dojazd itp. pokrywają uczestnicy. 9. Sędziego Głównego powołuje Organizator 10. Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym regulaminem rozstrzyga Organizator wraz z Sędzią Głównym

Miejsce bitwy