Sala Hala Sportowa MOSiR w Żywcu

Zielona 7, 34-300 Żywiec, Poland , liczba stołów: 10

Opis sali
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu został powołany Uchwałą Rady Miasta Żywca w 1990 roku. Działa w formie zakładu budżetowego realizując zadania samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki; w tym: tworzenie, utrzymywanie, zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowymi oraz terenami rekreacyjnymi stanowiącymi mienie komunalne. Celem działalności MOSiR jest organizowanie działalności sportowej, rekreacyjnej i wypoczynkowej, a w szczególności: udostępnianie własnych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla potrzeb kultury fizycznej, sportu i turystyki. Do głównych zadań MOSiR należy: - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, - zarządzanie i administrowanie obiektami, urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi stanowiącymi własność gminy, - udostępnianie bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej wg zapotrzebowania społecznego, - organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, - współpraca w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki z zagranicą, - współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi
Zorganizowane turnieje