luty 16 nie 2020

Turniej III Otwarty Turniej Tenisa Stołowego w Radzyminie

zakończony
Kategorie
  1. 10:00 - wiekowa (DZIECI (2006 I MŁODSI)) - brak wpisowego
  2. 10:00 - wiekowa (JUNIOR (2005-2001) S) - brak wpisowego
  3. 12:00 - wiekowa (SENIOR MŁ (2000-1979)) - brak wpisowego
  4. 12:00 - wiekowa (SENIOR ST (1978-1959)) - brak wpisowego
  5. 12:00 - wiekowa (WETERAN (1958 I STARSI)) - brak wpisowego
Plakat turnieju III Otwarty Turniej Tenisa Stołowego w Radzyminie

I. ORGANIZATOR
Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu


II. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU
Niedziela 16.02.2020
Hala Sportowa ROKIS, Jana Pawła II 20 w Radzyminie


III. ZGŁOSZENIA
NA ADRES POCZTY: mzalewski@radzymin.pl
LUB W DNIU ZAWODÓW NAJPÓŹNIEJ NA PÓŁ GODZINY PRZED
ROZPOCZĘCIEM ZAWODÓW.
ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKOWO MUSI BYĆ POTWIERDZONE OSOBIŚCIE W DNIU
ZAWODÓW NAJPÓŹNIEJ NA 15 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAWODÓW.
ZGŁOSZENIE MUSI BYĆ WYPEŁNIONE I PODPISANE.
MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW TO 120 OSÓB.
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.


IV. NAGRODY
ZA ZAJĘCIE MIEJSC W PRZEDZIALE 1-3 PRZEWIDZIANE SĄ DROBNE
NAGRODY RZECZOWE I PAMIĄTKOWE PUCHARY.

V. UCZESTNICTWO
DO ROZGRYWEK DOPUSZCZONE SĄ OSOBY ZDROWE (BRAK KONTUZJI).
UCZESTNICTWO W TURNIEJU MA CHARAKTER DOBROWOLNY, KAŻDY BIORĄCY
W NIM UDZIAŁ CZYNI TO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
W PRZYPADKU UDZIAŁU W TURNIEJU OSÓB NIEPEŁNOLETNICH, WYMAGANE
JEST PISEMNE OŚWIADCZENIE OPIEKUNA.
PRAWO UCZESTNICTWA W ZAWODACH W KATEGORIACH A,B MAJĄ WYŁĄCZNIE
ZAWODNICY NIEPOSIADAJĄCY LICENCJI ZAWODNICZEJ PZTS NA SEZON
2018/2019 (NIE DOTYCZY LICENCJI WETERANA, TRENERA, AMATORA,
NIEPEŁNOSPRAWNEGO, SĘDZIEGO)
PRAWO UCZESTNICTWA W ZAWODACH W KATEGORIACH C,D,E MAJĄ
ZAWODNICY NIEPOSIADAJĄCY LICENCJI ZAWODNICZEJ PZTS NA SEZON
2018/2019 ORAZ POSIADAJĄCY LICENCJE ZAWODNICZE (UCZESTNICZĄCY
MAKSYMALNIE W ROZGRYWKACH III LIGI)
KATEGORIE:
A DZIECI (2006 I MŁODSI) START O GODZINIE 10:00
B JUNIOR (2005-2001) START O GODZINIE 10:00
C SENIOR MŁ (2000-1979) START O GODZINIE 12:00
D SENIOR ST (1978-1959) START O GODZINIE 12:00
E WETERAN (1958 I STARSI) START O GODZINIE 12:00

VII. PRZEPISY GRY
W CZASIE ROZGRYWEK OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY GRY W TENISA STOŁOWEGO
PZTS.
SYSTEM ROZGRYWEK UZALEŻNIONY BĘDZIE OD ILOŚCI STARTUJĄCYCH.
TURNIEJ PROWADZI UPRAWNIONY SĘDZIA GŁÓWNY, NATOMIAST MECZE
SĘDZIUJĄ SAMI ZAWODNICY LUB OSOBY WYZNACZONE PRZEZ
ORGANIZATORA.
KAŻDY Z UCZESTNIKÓW ZOBOWIĄZANY JEST POSIADAĆ WŁASNĄ RAKIETKĘ
DO TENISA STOŁOWEGO ORAZ BUTY I STRÓJ SPORTOWY.
UWAGA:
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY SYSTEMU ROZGRYWEK
ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH.
VIII. DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA
ZAWODY ZOSTANĄ ZWERYFIKOWANE JAKO PRZEGRANA BEZ GRY (WALKOWER)
W PRZYPADKU GDY:
1. ZAWODNIK Z WŁASNEJ WINY NIE STAWIŁ SIĘ DO ROZGRYWEK LUB
SPÓŹNI SIĘ WIĘCEJ NIŻ 5 MINUT.
2. ZAWODNIK WZBRANIA SIĘ GRAĆ POD KIERUNKIEM WYZNACZONEGO
SĘDZIEGO.
3. ZAWODNIK ODCHODZI OD STOŁU PRZED ZAKOŃCZENIEM SPOTKANIA.

IX. PROTESTY I ODWOŁANIA
WSZYSTKIE PROTESTY I ODWOŁANIA POWINNY BYĆ SKŁADANE PISEMNIE,
OPATRZONE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM I CZYTELNYM PODPISEM OSOBY
SKŁADAJĄCEJ PROTEST. PROCEDURA TA POWINNA NASTĄPIĆ
BEZPOŚREDNIO PO ZAKOŃCZENIU SPOTKANIA PO UPRZEDNIM
POINFORMOWANIU ARBITRA O ZAMIARZE WNIESIENIA UWAG DO PROTOKOŁU
SPOTKANIA.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
RADZYMIŃSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU Z SIEDZIBĄ W RADZYMINIE
PRZY UL. JANA PAWŁA II 20.
PRZETWARZA DANE OSOBOWE ZAWARTE W FORMULARZU ZGŁOSZENIA DO
ZAWODÓW WYŁĄCZNIE W CELU PRZEPROWADZENIA I ORGANIZACJI
IMPREZY.
DANE NIE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE ŻADNYM INNYM PODMIOTOM. DANE SĄ
CHRONIONE ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.
OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ICH WGLĄDU I
POPRAWIANIA. ADMINISTRATOR DANYCH ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO
WYKORZYSTANIA DANYCH W ZAKRESIE WIZERUNKU, IMIENIA I NAZWISKA,
NAZWY MIEJSCOWOŚCI, SZKOŁY W CELACH PROMOCYJNYCH W POSTACI
PUBLIKACJI W MEDIACH, SZCZEGÓLNIE W STOSUNKU DO OSÓB I KLUBÓW,
KTÓRE ZOSTANĄ WYRÓŻNIONE ZA ŚWIADOMĄ ZGODĄ OSOBY, KTÓREJ DANE
DOTYCZĄ.
XI. UWAGI KOŃCOWE
1. PRZY REJESTRACJI WYMAGANA JEST LEGITYMACJA SZKOLNA, BĄDŹ
DOWÓD OSOBISTY.
2. WYMAGANE JEST OBUWIE NA ZMIANĘ Z NIEBRUDZĄCĄ PODESZWĄ
ORAZ STRÓJ SPORTOWY (SPODENKI I KOSZULKA).
3. ZAWODNICY BIORĄCY UDZIAŁ W TURNIEJU OBOWIĄZANI SĄ DO
PRZESTRZEGANIA POSTANOWIEŃ REGULAMINU I PRZEPISÓW GRY.
4. ZAWODNICY PONOSZĄ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNĄ ZA
SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ SIEBIE.
5. ZAWODNICY BIORĄCY UDZIAŁ W TURNIEJU GRAJĄ NA WŁASNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
6. ODBIÓR I PRZYJĘCIE ZASAD REGULAMINU POTWIERDZONY JEST
ZGŁOSZENIEM SIĘ DO TURNIEJU.
7. ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA
UDZIAŁ
W ROZGRYWKACH OSÓB CHORYCH I EWENTUALNYCH WYNIKŁYCH Z
TEGO KONTUZJI, WYPADKÓW I URAZÓW.
8. ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ
KONTUZJE, WYPADKI URAZY ORAZ KOSZTY LECZENIA WYNIKŁE Z
TYTUŁU UDZIAŁU W ZAWODACH, W TYM DOJAZDU NA Z TURNIEJU
WŁĄCZNIE.
9. ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA
SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU UTRATY MIENIA W TRAKCIE ZAWODÓW.
10.NAD POPRAWNOŚCIĄ PRZEBIEGU TURNIEJU CZUWA ORGANIZATOR.
XII. POZSTAŁE POSTANOWIENIA
1. PRAWO DO INTERPRETACJI REGULAMINU TURNIEJU ZASTRZEGA
SOBIE ORGANIZATOR.
2. W KWESTIACH NIEOBJĘTYCH REGULAMINEM OSTATECZNĄ DECYZJĘ
PODEJMUJE ORGANIZATOR.
3. W SZATNI NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ RZECZY WARTOŚCIOWYCH.
4. KAŻDY UCZESTNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEDMIOTY
WARTOŚCIOWE OSOBIŚCIE.
5. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO INTERPRETACJI I DECYZJI
WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZAWODAMI.

Miejsce bitwy