maj 20 nie 2018

Turniej XXII Grand Prix Bielan w Tenisie Stołowym- Turniej I

zakończony
Kategorie
 1. 10:00 - wiekowa (A- Dzieci (2007 i młodsi))
 2. 12:00 - wiekowa (B- Junior (2003-2006))
 3. 14:00 - wiekowa (C- Senior)
Plakat turnieju XXII Grand Prix Bielan w Tenisie Stołowym- Turniej I

REGULAMIN I TURNIEJU XXII Grand Prix Bielan w Tenisie Stołowym

 

I. ORGANIZATOR

Uczniowski Klub Sportowy „Bielany 273”

 

II. WSPÓŁORGANIZATOR

URZĄD M.ST. WARSZAWY Dzielnica Bielany
Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany

 

III. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU

Niedziela 20.05.2018, Sala Gimnastyczna SP nr 273, ul. Kasznicy 1 Warszawa.

 

IV. ZGŁOSZENIA

Na adres poczty:

uksbielany@gmail.com

lub w dniu zawodów najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem zawodów w danej kategorii wiekowej.

Zgłoszenie musi zawierać:

IMIĘ I NAZWISKO, ROK URODZENIA, SZKOŁA, E-MAIL.

(Osoby poniżej 18 roku życia muszą mieć zgodę od rodziców na udział w turnieju.)

Maksymalna liczba uczestników to 48 osób w każdej kategorii wiekowej.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

ROZSTAWIENIE:

W I turnieju GP Bielan, zawodnicy rozstawieni zostaną według kolejności zgłoszeń. Zawodnicy z jednej szkoły nie powinni grać ze sobą w pierwszym spotkaniu. Sędzia jest zobowiązany w takiej sytuacji przestawić jednego z zawodników jeśli istnieje taka możliwość.

 

V. NAGRODY

Za zajęcie miejsc w przedziale 1-3 przewidziane są drobne nagrody rzeczowe i pamiątkowe medale.

 

VI. UCZESTNICTWO

Do rozgrywek dopuszczone są osoby zdrowe (brak kontuzji).

Uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nim udział czyni to na własną odpowiedzialność.

W przypadku udziału w turnieju osób niepełnoletnich, wymagane jest pisemne oświadczenie opiekuna.

Każdy z uczestników zobowiązany jest posiadać własną rakietkę do tenisa stołowego oraz buty i strój sportowy (koszulka nie może być biała).

UWAGA:

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych.

KATEGORIE:

A dzieci (2007 i młodsi) – start o godzinie 10:00

B  junior (2003-2006) – start o godzinie 12:00

C  senior (1999-2002) – start o godzinie 14:00

 

VII. PRZEPISY GRY

W czasie rozgrywek obowiązują przepisy gry w tenisa stołowego PZTS.

System rozgrywek uzależniony będzie od ilości startujących.

Turniej prowadzi uprawniony sędzia główny, natomiast mecze sędziują wyznaczeni przez organizatora doświadczeni sędziowie.

 

VIII. DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA

Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry (walkower) w przypadku gdy:

 1. Zawodnik z własnej winy nie stawił się do rozgrywek lub spóźni się więcej niż 5 minut.
 2. zawodnik wzbrania się grać pod kierunkiem wyznaczonego sędziego.
 3. zawodnik odchodzi od stołu przed zakończeniem spotkania  

 

IX. PROTESTY I ODWOŁANIA

Wszystkie protesty i odwołania powinny być składane pisemnie, opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończeniu spotkania po uprzednim poinformowaniu sędziego o zamiarze wniesienia uwag do protokołu spotkania.

 

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

UKS Bielany 273 z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasznicy 1 przetwarza dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia do zawodów wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy. Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób i szkół, które zostaną wyróżnione za świadomą zgodą osoby, której dane dotyczą.

 

XI. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przy rejestracji wymagana jest legitymacja szkolna, bądź dowód osobisty.
 2. Wymagane jest obuwie na zmianę z niebrudzącą podeszwą oraz strój sportowy (spodenki i koszulka).
 3. Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.
 4. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie.
 5. Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność.
 6. Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zawodach, w tym dojazdu na z turnieju włącznie.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie zawodów.
 10. Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa organizator.

 

XII. POZSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie organizator.
 2. W kwestiach nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje organizator.
 3. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie organizowanych zawodów.
 4. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe osobiście.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i decyzji we wszystkich sprawach związanych z zawodami.
Miejsce bitwy