wrzesień 25 nie 2022

Turniej IX Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora OSiR Mokotów 2022-09-25

zakończony
Kategorie
  1. 9:00 - wiekowa (Roczniki do 2010) - brak wpisowego
  2. 9:00 - kobiety - brak wpisowego
  3. 9:00 - open - brak wpisowego
Plakat turnieju IX Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora OSiR Mokotów  2022-09-25
1. Cel turnieju:
- popularyzacja tenisa stołowego,
- aktywne spędzanie czasu wolnego,
- integracja dzieci, młodzieży i dorosłych,
- rywalizacja sportowo - rekreacyjna zgodnie z zasadami fair play.

2. Termin i miejsce:
Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora OSiR Mokotów [dalej Turniej] odbędzie się w hali Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów, przy ulicy Niegocińskiej 2a w Warszawie, w dniu 25 września 2022 r., w godzinach 10:00 - 14:00 (przewidywany czas zakończenia Turnieju).

3. Organizator:
Organizatorem Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów.

4. Warunki uczestnictwa:
Do Turnieju mają prawo zgłosić się osoby wyrażające chęć uczestnictwa w turnieju. Turniej jest bezpłatny.
Zgłoszenie winno zawierać: imię, nazwisko,rok urodzenia uczestnika oraz wybór kategorii. Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 września 2022 r., do godziny 12:00 - internetowo, poprzez wypełnienie formularza i przesłanie na adres: zapisy@osirmokotow.waw.pl.
W przypadku uczestników pełnoletnich złożenie podpisu na oświadczeniu nastąpi podczas wpisywania na Listę startową w Biurze zawodów, w dniu rozgrywania Turnieju - w godzinach 9:30 – 10:00.
Warunkiem wpisania na Listę startową - w przypadku uczestnika niepełnoletniego jest dostarczenie do Biura zawodów, w dniu rozgrywania Turnieju - w godzinach 9:30 – 10:00 podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna oświadczenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Wzór oświadczenia dla uczestnika niepełnoletniego będzie można pobrać na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów: www.osirmokotow.waw.pl lub wypełnić w Biurze zawodów, w dniu rozgrywania Turnieju - w godzinach 9:30 – 10:00. Łączna liczba przyjętych zgłoszeń we wszystkich kategoriach nie może przekroczyć 48 osób. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość dopisania do listy startowej w dniu zawodów do godz. 10:00.


5. System rozgrywek:
Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów zostanie rozegrany w następujących kategoriach:
• Kategoria A Młodzież (Roczniki do 2010)
• Kategoria B Kobiety
• Kategoria C Mężczyźni
Planowana godzina rozpoczęcia poszczególnych kategorii:
• Kategoria A: godzina 10:00
• Kategoria B: godzina 10:00
• Kategoria C: godzina 10:00
System rozgrywek Turnieju dla poszczególnych kategorii:
• Kategorie A, system rosyjski, do dwóch przegranych spotkań, z grą o 3 miejsce od lewej strony
– klasyfikacja indywidualna
• Kategoria B, system rosyjski, do dwóch przegranych spotkań, z grą o 3 miejsce od lewej strony
– klasyfikacja indywidualna
• Kategoria C, system rosyjski, do dwóch przegranych spotkań, z grą o 3 miejsce od lewej strony
– klasyfikacja indywidualna
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek i/lub łączenia kategorii
w zależności od liczby zgłoszonych uczestników.

6. Harmonogram:
• 9:30 – 10:00 – rejestracja uczestników (zgłoszenie obecności oraz wypełnienie oświadczenia),
• 10:00 – 10:10 – otwarcie wydarzenia,
• 10:10 – 13:45 – rozgrywki turniejowe,
• 13:45 – 14:00 – podsumowanie wyników oraz dekoracja uczestników.

7. Przepisy gry:
Mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego (ITTF).
W kwestiach spornych ostateczną decyzje będzie podejmował Sędzia Główny Turnieju.
Turniej rozgrywany będzie piłeczkami wielkości 40mm.

8. Sprzęt sportowy:
Każdy uczestnik Turnieju zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu sportowego (rakietka do tenisa stołowego) oraz odpowiedniego stroju sportowego - w obiektach wewnętrznych Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów obowiązuje zmiana obuwia na sportowe z jasną podeszwą.
Niedozwolone jest:
• rozgrywanie spotkań rakietką o okładzinach w tym samym kolorze (jedna okładzina musi być czerwona, a druga czarna)
• rozgrywanie spotkań w białej koszulce.

9. Nagrody:
Medale, nagrody rzeczowe, tabliczka na pucharze przechodnim dla najlepszego zawodnika kategorii
mężczyzn.

10. Administrator i ochrona danych:
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w dzielnicy
Mokotów, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Olkuskiej 3 lok. 16, 02-604 Warszawa, adres e-mail:
sekretariat@osirmokotow.waw.pl, tel. 22 325 46 05, reprezentowany przez Dyrektora OSiR Mokotów.

Administrator danych będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu mailowego oraz roku urodzenia zawarte w oświadczeniach będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Turnieju.
Podanie przez uczestników ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia i udziału w zawodach.
Każdy uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usuwania – w określonych sytuacjach. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@osirmokotow.waw.pl bądź listownie z dopiskiem „Dane osobowe”.
Dane osobowe uczestników/rodziców/opiekunów prawnych są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem.
W zawiązku z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane
na stronach www Administratora lub przekazywane mediom.
Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www
Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnianych
uczestników. Wcześniej wyrażoną zgodę można wycofać w każdym czasie, przesyłając oświadczenie
mailem bądź pocztą tradycyjną.

11. Postanowienia końcowe:
• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za udział Uczestników w Turnieju niezgodny
z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody spowodowane tym udziałem.
• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne
uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione.
• Zgłoszenie się do Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Ośrodka Sportu i Rekreacji
Mokotów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Turnieju.
• Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu Turnieju, obowiązujących przepisów sportowych,
zarządzeń organizatorów, służb porządkowych oraz aktualnie obowiązujących wytycznych
sanitarnych związanych z epidemią SARS-COV-2 (COViD-19).
źródło: www
Miejsce bitwy