wrzesień 20 nie 2020

Turniej IV Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar OSiR Mokotów 20.09.2020 r

zakończony
Kategorie
  1. 10:00 - wiekowa (Dzieci do rocznika 2007) - brak wpisowego
  2. 10:00 - open - brak wpisowego
Plakat turnieju IV Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar OSiR Mokotów 20.09.2020 r

1. Cel turnieju:

- popularyzacja tenisa stołowego,

- aktywne spędzanie czasu wolnego,

- integracja dzieci, młodzieży i dorosłych,

- rywalizacja sportowo - rekreacyjna zgodnie z zasadami fair play.


2. Termin i miejsce:

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar OSiR Mokotów [dalej Turniej] odbędzie się w hali

sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w dzielnicy Mokotów, przy ulicy Niegocińskiej

2a w Warszawie, w dniu 20 września 2020 r., w godzinach 10:00 - 14:00 (przewidywany czas

zakończenia Turnieju).


3. Organizator:

Organizatorem Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Ośrodka Sportu i Rekreacji Mokotów

jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w dzielnicy Mokotów.


4. Warunki uczestnictwa:

Do Turnieju mają prawo zgłosić się osoby wyrażające chęć uczestnictwa w turnieju. Turniej jest

bezpłatny.

Zgłoszenie winno zawierać: imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika oraz wybór kategorii.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 września 2020 r., do godziny 16:00 - internetowo, poprzez

wypełnienie formularza i przesłanie na adres: zapisy@osirmokotow.waw.pl

W przypadku uczestników pełnoletnich złożenie podpisu na oświadczeniu o dobrym stanie zdrowia

i braku przeciwskazań lekarskich do ćwiczeń ruchowych oraz akceptacji Regulaminu Turnieju

nastąpi podczas wpisywania na Listę startową w Biurze zawodów, w dniu rozgrywania Turnieju -

w godzinach 9.00 – 10.00.

Warunkiem wpisania na Listę startową - w przypadku uczestnika niepełnoletniego jest dostarczenie

do Biura zawodów, w dniu rozgrywania Turnieju - w godzinach 9:30 – 10.00 podpisanego przez

rodzica lub prawnego opiekuna oświadczenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu), iż uczestnik Turnieju

nie ma żadnych przeciwskazań do ćwiczeń ruchowych oraz akceptuje Regulamin Turnieju. Wzór

oświadczenia dla uczestnika niepełnoletniego będzie można pobrać na stronie internetowej

Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w dzielnicy Mokotów: www.osirmokotow.waw.pl lub

wypełnić w Biurze zawodów, w dniu rozgrywania Turnieju -

w godzinach 9.00 – 10.00 Łączna liczba przyjętych zgłoszeń we wszystkich kategoriach nie może

przekroczyć 48 osób. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość dopisania do listy startowej w

dniu zawodów do godz. 10.00.

2


5. System rozgrywek:

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Ośrodka Sportu i Rekreacji Mokotów zostanie rozegrany

w następujących kategoriach:

• Kategoria A Dzieci do rocznika 2007

• Kategoria B „TURNIEJ OPEN”

Planowana godzina rozpoczęcia poszczególnych kategorii:

• Kategoria A: godzina 10:00

• Kategoria B: godzina 10:00

System rozgrywek Turnieju dla poszczególnych kategorii:

• Kategorie A, system rosyjski, do dwóch przegranych spotkań, z grą o 3 miejsce od lewej

strony – klasyfikacja indywidualna

• Kategoria B, system rosyjski, do dwóch przegranych spotkań, z grą o 3 miejsce od lewej

strony – klasyfikacja indywidualna

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek i/lub łączenia kategorii

w zależności od liczby zgłoszonych uczestników.


6. Przepisy gry:

Mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego (ITTF).

W kwestiach spornych ostateczną decyzje będzie podejmował Sędzia Główny Turnieju.

Turniej rozgrywany będzie piłeczkami wielkości 40mm


7. Sprzęt sportowy:

Każdy uczestnik Turnieju zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu sportowego (rakietka do

tenisa stołowego) oraz odpowiedniego stroju sportowego - w obiektach wewnętrznych Ośrodka

Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w dzielnicy Mokotów obowiązuje zmiana obuwia.

Niedozwolone jest:

• rozgrywanie spotkań rakietką o okładzinach w tym samym kolorze (jedna okładzina musi

być czerwona, a druga czarna)

• rozgrywanie spotkań w białej koszulce.


8. Nagrody:

Puchary, medale. 

Miejsce bitwy