listopad 24 nie 2019

Turniej II Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora OSiR Mokotów

zakończony
Kategorie
  1. 10:00 - wiekowa (Dzieci do rocznika 2007) - brak wpisowego
  2. 10:00 - open - brak wpisowego
Plakat turnieju II Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora OSiR Mokotów

1. Cel turnieju:
- popularyzacja tenisa stołowego,
- aktywne spędzanie czasu wolnego,
- integracja dzieci, młodzieży i dorosłych,
- rywalizacja sportowo - rekreacyjna zgodnie z zasadami fair play.


2. Termin i miejsce:
Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar OSiR Mokotów [dalej Turniej] odbędzie się w hali
sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w dzielnicy Mokotów, przy ulicy Niegocińskiej
2a w Warszawie, w dniu 24 listopada 2019 r., w godzinach 10:00 - 14:00 (przewidywany czas
zakończenia Turnieju).


3. Organizator:
Organizatorem Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Ośrodka Sportu i Rekreacji Mokotów
jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w dzielnicy Mokotów.

4. Warunki uczestnictwa:
Do Turnieju mają prawo zgłosić się osoby wyrażające chęć uczestnictwa w turnieju. Turniej jest
bezpłatny.


Zgłoszenie winno zawierać: imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika oraz wybór kategorii.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 listopada 2019 r., do godziny 16:00 - internetowo, poprzez
wypełnienie formularza i przesłanie na adres: zapisy@osirmokotow.waw.pl


W przypadku uczestników pełnoletnich złożenie podpisu na oświadczeniu o dobrym stanie zdrowia
i braku przeciwskazań lekarskich do ćwiczeń ruchowych oraz akceptacji Regulaminu Turnieju
nastąpi podczas wpisywania na Listę startową w Biurze zawodów, w dniu rozgrywania Turnieju -
w godzinach 9:30 – 10.00.


Warunkiem wpisania na Listę startową - w przypadku uczestnika niepełnoletniego jest dostarczenie
do Biura zawodów, w dniu rozgrywania Turnieju - w godzinach 9:30 – 10.00 podpisanego przez
rodzica lub prawnego opiekuna oświadczenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu), iż uczestnik Turnieju
nie ma żadnych przeciwskazań do ćwiczeń ruchowych oraz akceptuje Regulamin Turnieju. Wzór
oświadczenia dla uczestnika niepełnoletniego będzie można pobrać na stronie internetowej
Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w dzielnicy Mokotów: www.osirmokotow.waw.pl lub
wypełnić w Biurze zawodów, w dniu rozgrywania Turnieju - w godzinach 9:30 – 10.00 Łączna liczba przyjętych zgłoszeń w obu kategoriach nie może przekroczyć 48 osób. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość dopisania do listy startowej w dniu
zawodów do godz. 9.40.


5. System rozgrywek:
Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Ośrodka Sportu i Rekreacji Mokotów zostanie rozegrany
w następujących kategoriach:
• Kategoria A Dzieci do rocznika 2007
• Kategoria B „TURNIEJ OPEN”
Planowana godzina rozpoczęcia poszczególnych kategorii:
• Kategoria A: godzina 10:00
• Kategoria B: godzina 10:00
System rozgrywek Turnieju dla poszczególnych kategorii:
• Kategorie A, system rosyjski, do dwóch przegranych spotkań, z grą o 3 miejsce od lewej
strony – klasyfikacja indywidualna
• Kategoria B, system rosyjski, do dwóch przegranych spotkań, z grą o 3 miejsce od lewej
strony – klasyfikacja indywidualna
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek i/lub łączenia kategorii
w zależności od liczby zgłoszonych uczestników.


6. Przepisy gry:
Mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego (ITTF).
W kwestiach spornych ostateczną decyzje będzie podejmował Sędzia Główny Turnieju.
Turniej rozgrywany będzie piłeczkami wielkości 40mm


7. Sprzęt sportowy:
Każdy uczestnik Turnieju zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu sportowego (rakietka do
tenisa stołowego) oraz odpowiedniego stroju sportowego - w obiektach wewnętrznych Ośrodka
Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w dzielnicy Mokotów obowiązuje zmiana obuwia.
Niedozwolone jest:
• rozgrywanie spotkań rakietką o okładzinach w tym samym kolorze (jedna okładzina musi
być czerwona, a druga czarna)
• rozgrywanie spotkań w białej koszulce.


8. Nagrody:
Medale oraz puchary.


9. Administrator i ochrona danych:
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w dzielnicy
Mokotów, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Olkuskiej 3 lok. 16, 02-604 Warszawa, adres e-mail:
sekretariat@osirmokotow.waw.pl tel. 22 325 46 05, reprezentowany przez Dyrektora OSiR
Mokotów.

Administrator danych będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu mailowego oraz roku urodzenia zawarte
w kartach zgłoszeniowych będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia
Turnieju.
Podanie przez uczestników ww. danych osobowych jest dobrowolne, acz niezbędne do zgłoszenia
i udziału w zawodach.
Każdy uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usuwania – w określonych sytuacjach. Korzystanie
z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i
przepisy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Dane będą przechowywane nie dłużej
niż jest to konieczne.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym
Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@osirmokotow.waw.pl bądź listownie
z dopiskiem „Dane osobowe”.
Dane osobowe uczestników/rodziców/opiekunów prawnych są przetwarzane z zachowaniem
szczególnej staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego
przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i są
chronione przed nieuprawnionym dostępem.
W zawiązku z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik ma prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, w
tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są
dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania
wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Administratora lub przekazywane mediom.
Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora
danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia, nazwiska,
wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach
www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnianych
uczestników. Wcześniej wyrażoną zgodę można wycofać w każdym czasie, przesyłając
oświadczenie mailem bądź pocztą tradycyjną.


10. Postanowienia końcowe :
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za udział Uczestników w Turnieju niezgodny
z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody spowodowane tym udziałem.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne
uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione.
Zgłoszenie się do Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Ośrodka Sportu i Rekreacji
Mokotów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Turnieju.

 

Regulamin turnieju

Oświadczenie uczestnika niepełnoletniego

Oświadczenie uczestnika pełnoletniego

źródło: www
Miejsce bitwy