styczeń 15 sob 2022

Turniej Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Tenisie Stołowym w sezonie 2021/2022 - 4 termin

Kategorie
  1. 9:00 - open - brak wpisowego
Plakat turnieju Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Tenisie Stołowym w sezonie 2021/2022 - 4 termin
Cel zawodów:
• Popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców miasta i powiatu,
• Promocja sportu, jako sposobu na aktywne spędzanie czasu wolnego,
• Wyłonienie najlepszych zawodników biorących udział w cyklu,
• Kształtowanie cech sportowej rywalizacji w duchu zasad fair play.
• Włączenie się w obchody 600-lecia nadania praw miejskich Miastu Mińsk Mazowiecki,
• Integracja środowiska tenisowego.

Organizatorzy:
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o. o.
tel.: 25 752 24 46, mosir@mosir.org.pl,
Dział marketingu, imprez i sportu młodzieżowego, tel.: 25 752 75 13, imprezy@mosir.org.pl
Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg turniejów jest Jarosław Krajewski,
tel.: 25 752 75 13, e-mail imprezy@mosir.org.pl
• Miejski Klub Sportowy Mazovia Mińsk Mazowieki

Terminy i miejsce rozgrywek:
• terminy:
30 października, 20 listopada, 18 grudnia 2021 oraz 15 stycznia, 19 lutego oraz 19 marca 2022
• miejsce:
sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Budowlana 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
Warunki uczestnictwa:
• Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są w dniu zawodów od godz. 9.00
do 9.20. Start gier godz. 9.30,
• Zawody rozgrywane są w kategorii OPEN. W grand prix mogą wziąć udział wszyscy chętni
powyżej 16 roku życia,
• W celu rejestracji zawodników w biurze zawodów w dniu zawodów należy okazać się
ważną legitymacją szkolną lub dokumentem tożsamości (zdjęcie i data urodzenia).
• Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest podpisanie oświadczenia o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w cyklu turniejów, starcie na własną
odpowiedzialność oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (zaświadczenia
dostępne w biurze zawodów w dniu zawodów).
• W imieniu małoletniego oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny
w dniu zawodów w biurze zawodów, OBECNOŚĆ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
W DNIU ZAWODÓW WRAZ Z DOKUMENTEM DO WERYFIKACJI JEST OBOWIĄZKOWA.
• Podpisanie oświadczenia oznacza, że zawodnik startuje dobrowolnie i wyłącznie
na własną odpowiedzialność (oświadczenia dostępne w biurze zawodów
w dniu zawodów).
• Każdy uczestnik/rodzic lub opiekun prawny podczas weryfikacji podpisuje
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną
Dział marketingu, imprez i sportu młodzieżowego
ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
tel. 25 752 75 13, e-mail: imprezy@mosir.org.pl,
odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Wyszyńskiego 56
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z
2016r., poz. 922).
• Uczestnik/rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na publikację zdjęć i materiałów
filmowych z zawodów z wizerunkiem swoim/dziecka w Internecie, prasie i telewizji.
• Uczestnik/rodzic lub opiekun prawny swoim podpisem złożonym na oświadczeniu
zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
• Uczestnik/rodzic lub opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach
wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku,
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat
o charakterze majątkowym.
• Z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia,
czynniki ryzyka.
• Podpisując oświadczenie uczestnik/rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę
na udzielenie sobie/dziecku pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych
zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce,
personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu Organizatora.
• Uczestnik/rodzic lub opiekun prawny oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną
i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie/dziecko szkody innym uczestnikom
zawodów oraz osobom trzecim.
• Zgłoszenie do imprezy jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminów
obiektu.
• Uczestnik/rodzic lub opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, iż zawodnik jest
zobowiązany do dezynfekcji dłoni przed przystąpieniem do Turnieju.

System rozgrywek:
• Rodzaje gier: pojedyncze,
• System rozgrywek: do dwóch porażek z grą o miejsca 1-16,
• Obowiązują zasady gry zgodne z przepisami PZTS,
• Punktacja za poszczególne miejsca: 1 – 40pkt, 2 – 32pkt, 3 – 25pkt, 4 – 19pkt, 5-6 -14pkt,
7-8-10pkt, 9-12-7pkt, 13-16-5pkt, 17-24-3pkt, 25 i poniżej 1 pkt
• Suma punktów ma wpływ na rozstawienie w kolejnym turnieju,

Nagrody:
• Za zajęcie miejsc 1-8 w klasyfikacji ogólnej zawodnicy otrzymają puchary/statuetki
i nagrody finansowe,
• Podsumowanie, wręczenie pucharów/statuetek i nagród finansowych dla najlepszych
zawodników całego cyklu odbędzie się podczas Mistrzostw Mińska Mazowieckiego
w Tenisie Stołowym w 2022,

Sprawy organizacyjne:
• Zawody mogą odbywać się bez udziału publiczności i osób towarzyszących,
• Zawody odbywają się w rygorze sanitarnym, zawodnicy zobowiązani są do dezynfekcji
rąk po wejściu i przed wyjściem,
• Zawodnicy zobowiązani są do utrzymania zalecanego dystansu społecznego,
• Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać rakietkę do gry w tenisa stołowego,
Dział marketingu, imprez i sportu młodzieżowego
ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
tel. 25 752 75 13, e-mail: imprezy@mosir.org.pl,
• Organizator zapewnia piłki do gry,
• Zawodnicy zobowiązani są: do gry w strojach sportowych i obuwiu przeznaczonym do
sali gimnastycznej oraz do zachowania ogólnie przyjętych zasad sportowego
zachowania poszanowania rywali i punktualności,
• Organizator wyznacza sędziego turnieju odpowiedzialnego za przebieg zawodów.
Sędziemu przysługuje ostateczny werdykt w przypadku wynikłych sporów,
• Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne, wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem,
przejazdami oraz wyżywieniem pokrywają zawodnicy we własnym zakresie,
• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione w sali bądź szatniach,
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki i problemy zdrowotne
uczestników podczas trwania zawodów,
• Organizator zastrzega sobie zmianę w treści regulaminu, zmianę miejsca i daty rozgrywania
turniejów po uprzednim minimum tygodniowym umieszczeniu zmian na stronie internetowej
www.mosir.org.pl i profilu facebook Spółki,
• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione w sali lub szatniach,
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości rozgrywanych kategorii oraz
przyznanych nagród,
• Uczestnik Turnieju zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Turnieju oraz
Regulaminu Hali Sportowej,
• Szczegółowe informacje w siedzibie organizatora pod numerem telefonu 25 752 75 13,
e-mail imprezy@mosir.org.pl.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. administratorem danych osobowych będzie MOSiR adres: ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk
Mazowiecki,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mosir.org.pl,
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i promocji imprezy sportowej - na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie
skutkować odmową uczestnictwa w imprezie.
Miejsce bitwy