październik 18 nie 2020

Turniej XXIV Grand Prix Bielan w Tenisie Stołowym - jesienny turniej 2020

zakończony
Kategorie
  1. 12:00 - wiekowa (roczniki 2009 i młodsi) - brak wpisowego
  2. 12:00 - wiekowa (roczniki 2001-2004) - brak wpisowego
  3. 13:30 - wiekowa (roczniki 2005-2008) - brak wpisowego
  4. 13:30 - open - brak wpisowego
Plakat turnieju XXIV Grand Prix Bielan w Tenisie Stołowym - jesienny turniej 2020
Wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Bielany zapraszamy do udziału w XXIV Jesiennym Turnieju Grand Prix Bielan w tenisie stołowym
🏓😃 Ze względów bezpieczeństwa zapisy odbywają się tylko w formie elektronicznej.
Na adres uksbielany@gmail.com należy wysłać zgłoszenie podając:
▪ imię, nazwisko,
▪ rok urodzenia
▪numer telefonu kontaktowego.
N zgłoszenia czekamy do 16 października do godziny 20:00.
W sobotę 17.10.2020 potwierdzimy informację o przyjęciu zgłoszenia na zawody.
W trakcie turnieju będziemy zachowywali wszelkie zasady bezpieczeństwa aktualnie panujące w związku z COVID-19. Więcej szczegółów w regulaminie zawodów dostępnym na naszej stronie internetowej www.uksbielany.pl.
Turniej jest współfinansowany ze środków Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 💪 za co serdecznie dziękujemy 😀
Udział w turnieju jest bezpłatny.


I. ORGANIZATOR
Uczniowski Klub Sportowy „Bielany 273”

II. WSPÓŁORGANIZATOR
URZĄD M.ST. WARSZAWY Dzielnica Bielany
Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany

III. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU
Niedziela 18.10.2020, Hala Sportowa CRS Bielany,
ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa.

IV. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do turnieju można dokonać w formie elektronicznej do dnia 16.10.2020 do
godziny 20.00, na adres email:
uksbielany@gmail.com
Zgłoszenie musi zawierać:
Kategorie 2000 i młodsze - IMIĘ I NAZWISKO, ROK URODZENIA, SZKOŁA, E-MAIL,
NR TEL KONTAKTOWEGO.
Kategoria OPEN - IMIĘ I NAZWISKO, ROK URODZENIA, E-MAIL, NR TEL
KONTAKTOWEGO.
(Osoby poniżej 18 roku życia muszą mieć zgodę od rodziców na udział w turnieju.)
Maksymalna liczba uczestników to 48 osób w każdej kategorii wiekowej. Decyduje kolejność
zgłoszeń.
Ze względu na stan epidemii organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia limitu liczby
uczestników, zgodnie z aktualnymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Rządu. W takim
przypadku decydująca będzie kolejność zgłoszeń do turnieju.
ROZSTAWIENIE:
W turnieju XXIV GP Bielan, zawodnicy rozstawieni zostaną za pomocą losowania
przez sędziów głównych.

V. NAGRODY
Za zajęcie miejsc w przedziale 1-3 przewidziane są nagrody rzeczowe oraz
pamiątkowe trofea.

VI. UCZESTNICTWO
Do rozgrywek dopuszczone są osoby zdrowe (brak kontuzji). Każdy z zawodników musi
podpisać oświadczenie, że nie jest chory, ani nie przebywał z osobą zarażoną na COVID 19
przez ostatnie 14 dni. Oświadczenia będą dostępne w biurze zawodów.
Uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nim udział czyni to na
własną odpowiedzialność.
W przypadku udziału w turnieju osób niepełnoletnich, wymagane jest pisemne oświadczenie
opiekuna.
Każdy z uczestników zobowiązany jest posiadać własną rakietkę do tenisa stołowego oraz
buty i strój sportowy (koszulka nie może być biała).
UWAGA:
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek ze względów
organizacyjnych.

KATEGORIE:
A dzieci (2009 i młodsi) - start o godzinie 12:00
B junior (2005-2008) - start o godzinie 13:30
C senior (2001-2004) - start o godzinie 12:00
D OPEN* (+∞ - 2000) - start o godzinie 13:30
*w przypadku gdy kobiet zgłoszonych do turnieju nie będzie więcej niż 4, Panie zostaną
dołączone do turnieju OPEN mężczyzn.

VII. PRZEPISY GRY
W czasie rozgrywek obowiązują przepisy gry w tenisa stołowego PZTS.
System rozgrywek uzależniony będzie od ilości startujących.
Turniej poprowadzi uprawniony sędzia główny, natomiast mecze będą sędziować wyznaczeni
przez organizatora doświadczeni sędziowie.

VIII. DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA
Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry (walkower) w przypadku gdy:
1. Zawodnik z własnej winy nie stawił się do rozgrywek lub spóźni się więcej niż 5 minut.
2. Zawodnik wzbrania się grać pod kierunkiem wyznaczonego sędziego.
3. Zawodnik odchodzi od stołu przed zakończeniem spotkania.

IX. PROTESTY I ODWOŁANIA
Wszystkie protesty i odwołania powinny być składane pisemnie, opatrzone
szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest. Procedura ta powinna
nastąpić bezpośrednio po zakończeniu spotkania po uprzednim poinformowaniu sędziego o
zamiarze wniesienia uwag do protokołu spotkania.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
UKS Bielany 273 z siedzibą w Warszawie przy ul. Balcerzaka 1 przetwarza dane
osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia do zawodów wyłącznie w celu przeprowadzenia i
organizacji imprezy. Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są
chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą,
przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania. Administrator danych zastrzega sobie prawo
do wykorzystania danych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły w celach
promocyjnych w postaci publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób i szkół, które
zostaną wyróżnione za świadomą zgodą osoby, której dane dotyczą.

XI. UWAGI KOŃCOWE
1. Przy rejestracji wymagana jest legitymacja szkolna, bądź dowód osobisty. Każdy z
zawodników musi podpisać oświadczenie, że nie jest chory, ani nie przebywał z osobą
zarażoną na COVID 19 przez ostatnie 14 dni. Oświadczenia będą dostępne w biurze
zawodów.
2. Wymagane jest obuwie na zmianę z niebrudzącą podeszwą oraz strój sportowy (spodenki i
koszulka).
3. Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień
regulaminu i przepisów gry.
4. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez
siebie.
5. Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność.
6. Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych
i ewentualnych wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki urazy oraz koszty
leczenia wynikłe z tytułu udziału w zawodach, w tym dojazdu na z turnieju włącznie.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty
mienia w trakcie zawodów.
10. Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa organizator.

XII. POZSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie organizator.
2. W kwestiach nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje organizator.
3. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Organizator nie odpowiada za
rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie organizowanych zawodów.
4. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe osobiście.
5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i decyzji we wszystkich sprawach
związanych z zawodami.

XIII. ZASADY BEZPIECZEŃSTAWA ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII COVID 19
1.Każdy uczestnik turnieju, będzie poddany pomiarowi temperatury podczas pierwszego
wejścia na halę sportową. Jeśli będzie ona przekraczała dopuszczalną wartość, zawodnik nie
zostanie dopuszczony do zawodów.
2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania własnej maseczki oraz rękawiczek
ochronnych. Ponieważ rozwój epidemii jest dynamiczny, obowiązek noszenia maseczki
będzie wymagany zgodnie z aktualnie panującymi przepisami.
3. Przed wejściem na halę oraz po każdej skończonej grze, obowiązuję dezynfekcja rąk
przygotowanym przez organizatora płynem zgodnym z zaleceniami MZ.
4. Bezwzględnie należy zachowywać dystans społeczny i zalecane odległości między
uczestnikami oraz osobami obsługującymi turniej.
5. Podczas gry unikamy tradycyjnych przywitań przed grą oraz uścisków dłoni po grze.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian wyżej wymienionych obostrzeń, zgodnie z
aktualnymi zaleceniami oraz przepisami, panującymi w dniu zawodów.
7. Organizator nie odpowiada za odwołanie zawodów, w chwili kiedy aktualne przepisy
uniemożliwiać będą ich przeprowadzenie w dniu zawodów tj. 18.10.2020 r.
Miejsce bitwy