maj 20 nie 2018

Turniej XXII Grand Prix Bielan w Tenisie Stołowym

zakończony
Kategorie
  1. 10:00 - rocznik 2007 i młodsi
  2. 12:00 - 2003-2006
  3. 14:00 - 1999-2002
  4. 14:00 - 1999-1978
Plakat turnieju XXII Grand Prix Bielan w Tenisie Stołowym

Urząd m.st. Warszawa, Dzielnica Bielany, Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany oraz Uczniowski Klub Sportowy Bielany 273 zapraszają do udziału w XXII Grand Prix Bielan w Tenisie Stołowy.

Termin i miejsce: niedziela 20 maja 2018, sala gimnastyczna SP nr 273, ul. Kasznicy 1, Warszawa.

Zgłoszenia na adres poczty: uksbielany@gmail.com lub w dniu zawodów najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem zawodów w danej kategorii wiekowej. Kategorie: A dzieci (2007 i młodsi) - start o godzinie 10:00; B junior (2003-2006) - start o godzinie 12:00; C senior (1999-1978) - start o godzinie 14:00.

Więcej szczegółów w Regulaminie zawodów:

I TURNIEJU XXII Grand Prix Bielan w Tenisie Stołowym

I. ORGANIZATOR Uczniowski Klub Sportowy „Bielany 273” II. WSPÓŁORGANIZATOR URZĄD M.ST. WARSZAWY Dzielnica Bielany Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany

III. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU Niedziela 20.05.2018, Sala Gimnastyczna SP nr 273, ul. Kasznicy 1 Warszawa.

IV. ZGŁOSZENIA Na adres poczty: uksbielany@gmail.com lub w dniu zawodów najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem zawodów w danej kategorii wiekowej.

Zgłoszenie musi zawierać: IMIĘ I NAZWISKO, ROK URODZENIA, SZKOŁA, E-MAIL. (Osoby poniżej 18 roku życia muszą mieć zgodę od rodziców na udział w turnieju.) Maksymalna liczba uczestników to 48 osób w każdej kategorii wiekowej. Decyduje kolejność zgłoszeń.

ROZSTAWIENIE: W I turnieju GP Bielan, zawodnicy rozstawieni zostaną według kolejności zgłoszeń. Zawodnicy z jednej szkoły nie powinni grać ze sobą w pierwszym spotkaniu. Sędzia jest zobowiązany w takiej sytuacji przestawić jednego z zawodników jeśli istnieje taka możliwość.

V. NAGRODY Za zajęcie miejsc w przedziale 1-3 przewidziane są drobne nagrody rzeczowe i pamiątkowe medale.

VI. UCZESTNICTWO Do rozgrywek dopuszczone są osoby zdrowe (brak kontuzji). Uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nim udział czyni to na własną odpowiedzialność. W przypadku udziału w turnieju osób niepełnoletnich, wymagane jest pisemne oświadczenie opiekuna. Każdy z uczestników zobowiązany jest posiadać własną rakietkę do tenisa stołowego oraz buty i strój sportowy (koszulka nie może być biała). UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych. KATEGORIE: A dzieci (2007 i młodsi) - start o godzinie 10:00 B junior (2003-2006) - start o godzinie 12:00 C senior (1999-1978) - start o godzinie 14:00

VII. PRZEPISY GRY W czasie rozgrywek obowiązują przepisy gry w tenisa stołowego PZTS. System rozgrywek uzależniony będzie od ilości startujących. Turniej prowadzi uprawniony sędzia główny, natomiast mecze sędziują wyznaczeni przez organizatora doświadczeni sędziowie. VIII. DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry (walkower) w przypadku gdy: 1. Zawodnik z własnej winy nie stawił się do rozgrywek lub spóźni się więcej niż 5 minut. 2. zawodnik wzbrania się grać pod kierunkiem wyznaczonego sędziego. 3. zawodnik odchodzi od stołu przed zakończeniem spotkania.

IX. PROTESTY I ODWOŁANIA Wszystkie protesty i odwołania powinny być składane pisemnie, opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończeniu spotkania po uprzednim poinformowaniu sędziego o zamiarze wniesienia uwag do protokołu spotkania.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UKS Bielany 273 z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasznicy 1 przetwarza dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia do zawodów wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy. Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób i szkół, które zostaną wyróżnione za świadomą zgodą osoby, której dane dotyczą.

XI. UWAGI KOŃCOWE 1. Przy rejestracji wymagana jest legitymacja szkolna, bądź dowód osobisty. 2. Wymagane jest obuwie na zmianę z niebrudzącą podeszwą oraz strój sportowy (spodenki i koszulka). 3. Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry. 4. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie. 5. Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność. 6. Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zawodach, w tym dojazdu na z turnieju włącznie. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie zawodów. 10. Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa organizator. XII. POZSTAŁE POSTANOWIENIA 1. Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie organizator. 2. W kwestiach nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje organizator. 3. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie organizowanych zawodów. 4. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe osobiście. 5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i decyzji we wszystkich sprawach związanych z zawodami.

Miejsce bitwy