grudzień 14 sob 2019

Turniej UCSiR CUP Amatorski Turniej Tenisa Stołowego

zakończony
Kategorie
 1. 8:30 - wiekowa (A- dziewczęta do lat 12) - brak wpisowego
 2. 8:30 - wiekowa (B- chłopcy do lat 12) - brak wpisowego
 3. 8:30 - wiekowa (C- dziewczęta lat 13- 15) - brak wpisowego
 4. 8:30 - wiekowa (D- chłopcy lat 13 -15) - brak wpisowego
 5. 8:30 - wiekowa (E- dziewczęta lat 16-19) - brak wpisowego
 6. 8:30 - wiekowa (F- chłopcy lat 16-19) - brak wpisowego
 7. 10:10 - wiekowa (G- Kobiety lat 20-40) - 10 zł
 8. 10:10 - wiekowa (H- Mężczyźni lat 20-40) - 10 zł
 9. 10:10 - wiekowa (I - Kobiety lat 41-55) - 10 zł
 10. 10:10 - wiekowa (J- Mężczyźni lat 41-55) - 10 zł
 11. 10:10 - wiekowa (K- Kobiety 56 i starsi) - 10 zł
 12. 10:10 - wiekowa (L- Mężczyźni 56 i starsi) - 10 zł
Plakat turnieju UCSiR CUP Amatorski Turniej Tenisa Stołowego

REGULAMIN
UCSiR CUP - AMATORSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO


I. ORGANIZATOR
• Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
• Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy

II. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU
• 14 grudnia 2019 r. (sobota) godzina 9.00
• Hala sportowa ZOS Hawajska, ul. Dereniowa 48

III. ZGŁOSZENIA
• Przyjmowane będą:
- drogą mailową na adres imprezy@ucsir.pl.
Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, dokładną datę urodzenia
(dd.mm.rr), wyznaczoną kategorię, wypełnione oraz podpisane oświadczenie a
także potwierdzenie dokonania opłaty startowej zgodnie z kategorią.
- osobiście w Arenie Ursynów przy ulicy Pileckiego 122, pok. 102 od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8.00 do 15.00.
• Brak potwierdzenia wpłaty skutkować będzie nie przyjęciem zgłoszenia do udziału w zawodach.
• Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 grudnia 2019 o godzinie 15:00
(czwartek).
• Po zakończeniu zapisów pary zostaną rozlosowane przez Sędziego Głównego Turnieju.
Maksymalna ilość uczestników w turnieju to 180 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

IV. OPŁATA STARTOWA
• Płatna przelewem na konto:
- Bank Handlowy w Warszawie S.A., 38 1030 1508 0000 0005 5083 9008 – w tytule
przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz kategorię;
• W kasie Areny Ursynów, ul. Pileckiego 122
• W kasie Hali Sportowej Hawajska (I piętro)
*** proszę zachować paragon – wymagane potwierdzenie wpłaty w dniu
potwierdzenia swojego uczestnictwa w turnieju (pkt. 5 regulaminu)
• Opłata startowa wynosi:
- bezpłatnie: Dzieci do lat 12 (kategorie A, B), młodzież do lat 19-stu (kategorie C,
D, E, F)
- 10 zł: dla pozostałych kategorii kobiet i mężczyzn – G, H, I, J, K, L.
V.

KATEGORIE
• Kategoria wiekowa do lat 12 (2007 i młodsze):
A - dziewczęta
B – chłopcy
• Kategoria wiekowa 13 -15 lat (2006 – 2004):
C - dziewczęta
D - chłopcy
• Kategoria wiekowa 16 -19 lat (2003 – 2000):
E - dziewczęta
F – chłopcy• Kategoria wiekowa 20 - 40 lat (1999 - 1979):
G - kobiety
H - mężczyźni
• Kategoria wiekowa 41 – 55 lat (1978 i 1964):
I - kobiety
J – mężczyźni
• Kategoria wiekowa 56 lat i starsze roczniki (1963 i starsze roczniki)
K – kobiety
L - mężczyźni

VI. UCZESTNICTWO
• Do rozgrywek dopuszczone są osoby zdrowe (brak kontuzji).
• Uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nim udział czyni to na
własną odpowiedzialność.
• W przypadku udziału w turnieju osób niepełnoletnich, wymagane jest pisemne oświadczenie
opiekuna o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w turnieju.
• W turnieju wykluczony jest udział osób posiadających licencję zawodniczą PZTS –
zgłoszonych do rozgrywek indywidualnych lub drużynowych. We wszystkich
kategoriach obowiązuje 2-letni okres karencji.
Dopuszcza się udział w zawodach osób z licencją weterana.
• Każdy zawodnik ma obowiązek potwierdzić swoje uczestnictwo w turnieju w punkcie rejestracji
w dniu zawodów i podpisać stosowne oświadczenie o zdolności do udziału w turnieju
(formularz dostępny na stronie www.ucsir.pl):
- kategorie ( A – F ) w godzinach 8.30 - 8.50
- kategorie ( G – L ) w godzinach 10.10 – 10.50

VII. PRZEPISY GRY
W czasie rozgrywek obowiązują przepisy gry w tenisa stołowego PZTS z niżej wymienionymi
wyjątkami:
• System rozgrywek we wszystkich kategoriach „do dwóch przegranych”.
• Początek zawodów dla kategorii: A – D godz. 9.10, E – L godz. 11.10
• Turniej prowadzi uprawniony Sędzia Główny PZTS, natomiast mecze prowadzą sędziowie
wyznaczeni przez Organizatora
UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany systemu rozgrywek ze względów
organizacyjnych.

VIII. NAGRODY
• Za zajęcie miejsc I - III zawodnicy otrzymają dyplomy i puchary.
• Najmłodsi i najstarsi uczestnicy turnieju otrzymają dyplomy i pamiątkowe statuetki.
• Trofea nie odebrane podczas turnieju są do odbioru w ciągu
1 miesiąca (licząc od daty turnieju) w dziale Organizacji Imprez UCSiR ul. Pileckiego 122.

IX. DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA
Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry (walkower) w przypadku gdy:
- zawodnik z własnej winy nie stawił się do rozgrywek lub spóźni się więcej niż 5 minut
- zawodnik wzbrania się grać pod kierunkiem wyznaczonego sędziego
- zawodnik odchodzi od stołu przed zakończeniem spotkania – w tym przypadku przeciwnikowi
dopisuje się punkty potrzebne do wygrania seta

X. PROTESTY I ODWOŁANIA
Wszystkie protesty i odwołania powinny być składane pisemnie, opatrzone szczegółowym opisem
i czytelnym podpisem osoby składającej protest. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po
zakończeniu spotkania po uprzednim poinformowaniu arbitra o zamiarze wniesienia uwag do
protokołu spotkania.XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Pileckiego 122,
reprezentowane przez Dyrektora, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe w
zakresie imienia i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego, telefon kontaktowy lub email - zawarte w
oświadczeniu w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy.
Każdy uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich
uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania.
Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. W sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym w Ursynowskim Centrum
Sportu i Rekreacji Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: ochrona.danych@ucsir.pl
Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy
zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu
ochrony danych osobowych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem.
W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres:
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, w
tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są
dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania
wizerunku, mogą być publikowane na stronach www UCSiR lub przekazywane mediom.
Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora
danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia,
nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane
na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych
wyróżnianych uczestników. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.

XII. UWAGI KOŃCOWE
Przy rejestracji wymagana jest legitymacja szkolna, bądź dowód osobisty.
Zawodnicy biorący udział w turnieju powinni posiadać obuwie na zmianę oraz strój sportowy.
Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i
przepisów gry.
Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie.
Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność.
Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i
ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty
leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach z dojazdami na i z zawodów włącznie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w
trakcie trwania rozgrywek.
Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa Organizator - UCSiR.

XIII. POZSTAŁE POSTANOWIENIA
1.Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie Organizator.
2.W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
3.W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Przedmioty wartościowe należy
zdeponować w depozycie znajdującego się w holu kasowym. Do przedmiotów wartościowych
zalicza się w szczególności;
• pieniądze krajowe, których łączna wartość jest znaczna
• pieniądze zagraniczne i złote monety
• kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie
• zagraniczne papiery wartościowe
• krajowe papiery wartościowe•
4.
aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe, laptopy inne przedmioty, których
wartość przekracza 200 zł
• przedmioty mające wartość naukową
• biżuteria, wyroby jubilerskie
• przedmioty dające możliwość korzystania  z przedmiotów wartościowych (np. kluczyki) 

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i decyzji we wszystkich sprawach związanych z
zawodami.

źródło: www
Miejsce bitwy