listopad 16 sob 2019

Turniej Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Goleszów 2019

zakończony
Kategorie
  1. 9:00 - wiekowa (Dzieci- 2007) - brak wpisowego
  2. 9:00 - wiekowa (młodzież- 2004-2006) - brak wpisowego
  3. 10:00 - amator (kobiety amatorki 16-49 lat) - brak wpisowego
  4. 10:00 - amator (mężczyźni amatorzy 16-49 lat) - brak wpisowego
  5. 10:00 - amator (Kobiety amatorki 50+) - brak wpisowego
  6. 10:00 - amator (Mężczyzn amatorzy 50+) - brak wpisowego
  7. 10:00 - "Okręgówka" - brak wpisowego
  8. 10:00 - open - brak wpisowego
Plakat turnieju Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Goleszów 2019

Regulamin Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Goleszów 2019 r.

I. WSTĘP

1. Cel imprezy: popularyzacja gry w tenisa stołowego wśród mieszkańców Gminy Goleszów, promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia poprzez sport, integracja mieszkańców poszczególnych sołectw gminy, oraz całego powiatu.

2. Organizator: Gmina Goleszów

3. Współorganizator: Ludowy Klub Sportowy ,,Lesznianka” Leszna Górna.

4. Termin rozgrywek: 16 listopad 2019 (sobota). Początek turnieju – kategorie „Dzieci” i „Młodzież” godz. 09:00, pozostałe kategorie godz. 10:00.

5. Miejsce: sala sportowa Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie, ul. Cieszyńska 4.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Prawo startu w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Goleszów mają wszyscy zawodnicy klubu sportowego LKS „Lesznianka” Leszna Górna oraz mieszkańcy całego powiatu cieszyńskiego.

2. Zgłoszenie do rozgrywek w kategoriach „Dzieci” i „Młodzież” będą przyjmowane u nauczycieli wychowania fizycznego oraz w dniu zawodów do godziny 08:30. W pozostałych kategoriach zgłoszenia będą przyjmowane przed wyznaczonym terminem telefonicznie oraz w dniu zawodów do godziny 09:30.

3. W dniu zawodów zawodnik, który dokonał zgłoszenia, zobowiązany jest do podpisania się na liście zgłoszeń (załącznik nr 1 do regulaminu).

4. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry.

5. Zawodnicy występują w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Goleszów na własną odpowiedzialność. W związku z tym organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, ani też materialnej za ewentualne kontuzje lub uszczerbek na zdrowiu odniesiony w czasie trwania rozgrywek.

6. Przystąpienie zawodnika do rozgrywek jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż posiada on stan zdrowia pozwalający na udział w rozgrywkach.

7. Zawodnicy występujący w rozgrywkach dokonują ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

8. W przypadku uzyskania maksymalnej liczby graczy w każdej z kategorii Organizator może nie dopuścić kolejnych osób do uczestnictwa w turnieju.

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Mistrzostwa rozegrane zostaną w czterech kategoriach:

a) Dzieci 2007-*

b) Młodzież 2004-2006

c) Amatorki i Amatorzy 16-49

d) Amatorki i Amatorzy 50+

e) Okręgówka

f) Open

2. W kategorii „Dzieci 2007-*” dopuszcza się start zawodniczek i zawodników urodzonych po roku 2007 włącznie, którzy nie posiadają licencji zawodniczych.

3. W kategorii „Młodzież 2004-2006” dopuszcza się start zawodniczek i zawodników urodzonych w latach 2004-2006, którzy nie posiadają licencji zawodniczych.

4. W kategoriach amatorskich mogą startować wyłącznie osoby nie posiadające licencji zawodniczej oraz aktualnie nie występujące w rozgrywkach prowadzonych przez: Polski Związek Tenisa Stołowego, związek z innego kraju, Bielsko-Bialską Amatorską Ligę Tenisa Stołowego lub inna organizację.

5. W kategorii „Okręgówka” dopuszcza się start zawodniczek i zawodników aktualnie występujących w rozgrywkach prowadzonych przez PZTS, z zastrzeżeniem, że zawodnicy ci nie mogą grać w obecnym sezonie wyżej niż w lidze okręgowej.

6. W kategorii „Open” dopuszcza się start wszystkich zawodniczek i zawodników aktualnie występujących w rozgrywkach prowadzonych przez PZTS.

7. Każdy z zawodników może grać max.w 1 kategori.

8. W zależności od liczby zawodników uczestniczących w mistrzostwach przyjęty zostanie odpowiedni system rozgrywania mistrzostw.

9. Wszelkie protesty mogą być składane do Współorganizatora rozgrywek w formie pisemnej w trakcie trwania turnieju. Współorganizator wydaje decyzję w sprawie protestu w trybie natychmiastowym.

10. W przypadkach nie objętych niniejszym regulaminem jako rozstrzygające przyjmuje się przepisy Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

11. Organizator zapewnia zawodnikom uczestniczącym w mistrzostwach poczęstunek.

12. Liczba uczestników jest ograniczona - max. 16 zawodników w 1 kategorii.

13. Liczba zawodników do rozegranie danej kategori min.3

14. Start uczestników jedynie w obuwiu sportowym z białą podeszwą.

15. Zawodnicy przynoszą ze sobą rakietki do tenisa stołowego.

IV. SĘDZIOWANIE

1. Obsadę sędziowską zapewnia Organizator: a) Mateusz Lorc - sędzia główny zawodów, b) Dominik Dziembała - zastępca sędziego głównego, c) Andrzej Pustówka - sędzia zawodów

V. NAGRODY

1. Puchary i dyplomy finansowane są ze środków budżetu Gminy Goleszów.

2.. Pamiątkowe dyplomy otrzymuje 3. najlepszych zawodników w każdej z kategorii.

3. Puchary otrzymuje 3. najlepszych zawodników w każdej z kategorii oraz grupie.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymogom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO): a) Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Goleszów, b) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej zwanej „Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Goleszów” na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, c) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną zgodę, d) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, e) Masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Turnieju na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowotelewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów Uczestników w celu reklamy i promocji. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. 5. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator stwierdza, że w sytuacjach nietypowych, bądź nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie, zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Goleszów. 2. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator lub/i Współorganizator. 3. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i w przypadku odniesienia kontuzji lub innego zdarzenia losowego nie będą rościć żadnych pretensji do organizatorów. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób ze złym stanem zdrowia (chorych) i wynikające z tego powodu wypadki. Nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników. 5. W przypadku konieczności wezwania karetki pogotowia, służb medycznych, wszelkie koszty pokrywa zawodnik uczestniczący w turnieju. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników rozgrywek poniesione w trakcie rozgrywek (np. pozostawione w szatni prywatne rzeczy). 7. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do wydawania oficjalnych oświadczeń i komunikatów dotyczących rozgrywek.

8. Szczegółowe informacje: Dominik Dziembała: tel. 781-099-154

Miejsce bitwy